Algemene Voorwaarden

Hallo!

Heel goed, je bent de kleine lettertjes aan het lezen. Veel tekst, hè? Helaas hoort het er bij. Ik heb geprobeerd om het zo leesbaar mogelijk te maken. Lees het vooral op je gemak door zodat er voor ons beide geen ongemakkelijke verrassingen ontstaan tijdens onze samenwerking. 

Algemene Voorwaarden Kim van Tol interieurontwerp, versie februari 2019

Artikel 1. Definities

 1. Ik ben Kim van Tol en heb een onderneming die ook Kim van Tol heet (KvK nummer 73564990). Ik ben gevestigd op Romboutslaan 15 in Dordrecht. Met mijn onderneming geef ik advies en maak ontwerpen op het gebied van interieurinrichting. Ik verleen ook diensten, waaronder het coördineren van het inkoopproces van producten voor jouw interieur voor jouw rekening en risico. In deze algemene voorwaarden verwijs ik naar mezelf als Kim van Tol of ik (en waar van toepassing mij/mijn).
 2. Jij bent mijn opdrachtgever, met wie ik een overeenkomst sluit of wens te sluiten voor de levering van mijn dienstverlening. In deze algemene voorwaarden verwijs ik naar jou met je/jij/jouw.
 3. Als ik het heb over jou en mij samen, dan spreek ik van partijen.
 4. Onder overeenkomst versta ik iedere overeenkomst die het doel heeft Kim van Tol diensten te laten verlenen aan jou, de opdrachtgever. Ook alle (rechts)handelingen ter voorbereiding van en ter uitvoering van de overeenkomst vallen onder het begrip overeenkomst.
 5. Onder opdracht versta ik de opdracht die jij aan mij verleent om werkzaamheden voor jou uit te voeren.

Artikel 2. Algemene bepalingen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, offertes en overeenkomsten.
 2. Ook wanneer er uit een overeenkomst een vervolgovereenkomst of een aanvullende overeenkomst vloeit zijn deze algemene voorwaarden van toepassing. In zulke gevallen ga ik er vanuit dat je bekend bent met deze algemene voorwaarden.
 3. Mocht ik met jou een afwijking op deze algemene voorwaarden zijn overeengekomen, dan geldt die afwijking enkel voor de overeenkomst waarvoor de afwijking is afgesproken. Je kunt geen beroep doen op die afwijking bij andere overeenkomsten met mij.
 4. Jouw (algemene) voorwaarden zijn niet van toepassing op overeenkomsten die je sluit met mij.
 5. Ik heb bovendien altijd het recht mijn algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen of aan te vullen. Ik zal dit van tevoren aankondigen. Indien je niet akkoord bent met de wijziging(en), heb je het recht de overeenkomst schriftelijk te ontbinden. In dat geval zal ik de reeds verrichte arbeid tot het moment van ontvangst van de ontbinding in rekening brengen.
 6. Het kan zijn dat een bepaling of een gedeelte van een bepaling uit deze algemene voorwaarden wordt vernietigd. De overige voorwaarden blijven dan nog steeds van kracht. Over de vernietigde bepaling gaan partijen met elkaar in overleg om een nieuwe bepaling overeen te komen. Het doel en de strekking van de originele bepaling moet in dat geval zo veel mogelijk worden gevolgd bij het opstellen van die nieuwe bepaling.

Artikel 3. Over mijn offertes en overeenkomsten

 1. Mijn offerte is 14 kalenderdagen na dagtekening geldig, tenzij in de betreffende offerte anders staat aangegeven.
 2. De overeenkomst ontstaat vanaf het moment dat je mijn offerte accepteert.
 3. Ik baseer mijn offertes op de informatie die je aan mij verstrekt. Je bent dan ook verplicht alle relevante informatie over de opdracht aan mij door te geven, zodat ik op basis hiervan een offerte kan opstellen. Indien blijkt dat niet alle relevante informatie is verstrekt, dan kan ik een reeds aanvaarde offerte alsnog herroepen.
 4. De uitvoering van een overeenkomst wordt alleen gestart indien een offerte of schriftelijke overeenkomst door jou (digitaal) is getekend dan wel digitaal is goedgekeurd, retour gezonden en door mij is ontvangen.
 5. Een reeds uitgebrachte offerte geldt niet automatisch voor toekomstige opdrachten, vervolgopdrachten, aanvullende opdrachten, nieuwe overeenkomsten etc. De offerte geldt enkel voor de overeenkomst, waarvoor deze is opgesteld.
 6. Ik heb het recht je te vragen een vooruitbetaling te doen. Ik kan de opdracht ‘on hold’ zetten totdat de vooruitbetaling door mij is ontvangen. De planning van de opdracht wordt dan opnieuw bekeken. Ik heb tevens het recht om door mij en/of door mij ingeschakelde derden voorgeschoten kosten tussentijds aan jou te factureren. Ik kan de opdracht ‘on hold’ zetten totdat de betaling door mij is ontvangen. De planning van de opdracht wordt dan opnieuw bekeken.

Artikel 4. Over de uitvoering van de overeenkomst

 1. Alle overeenkomsten worden door mij naar beste inzicht en vermogen uitgevoerd. Ik kan niet instaan voor het bereiken van enig beoogd resultaat. Ik zal bij de uitvoering van de overeenkomst jouw wensen zoveel mogelijk respecteren, maar ik heb wel enige creatieve en intellectuele vrijheid om op basis van eigen inzichten, eigen methodes en eigen interpretaties tot bepaalde resultaten voor jouw interieur te komen dan wel bepaalde producten aan te schaffen dan wel hierover te adviseren.
 2. Om de overeenkomst uit te voeren heb ik tijdig bepaalde gegevens, documenten, materialen en/of informatie nodig van jou. Ik geef dat natuurlijk bij je aan, maar het is ook jouw eigen verantwoordelijkheid om zulke gegevens, documenten, materialen en/of informatie met mij te delen als je redelijkerwijs kunt begrijpen dat ik deze nodig heb voor de uitvoering van de overeenkomst.
 3. Als ik met jou een termijn voor de uitvoering van de overeenkomst heb afgesproken, dan begint deze termijn pas te lopen op het moment dat je de benodigde gegevens, documenten, materialen en/of informatie aan mij hebt verstrekt en dit binnen mijn planning past. Tot die tijd heb ik het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Eventuele daaruit voortvloeiende kosten komen voor jouw rekening.
 4. Elke door mij genoemde termijn, waarbinnen de overeenkomst met jou zal worden uitgevoerd, geldt bij benadering en is slechts indicatief. De overeenkomst kan niet door jou wegens overschrijding van de termijn worden beëindigd. Wanneer het voor mij niet mogelijk blijkt de opdracht uit te voeren binnen de termijn, zullen wij in overleg treden over de verlenging van de termijn waarvoor de overeenkomst is afgesloten. Jij hebt geen recht op schadevergoeding wegens overschrijding van een termijn.
 5. De overeenkomst voer ik enkel ten behoeve van jou uit. Derden kunnen aan de inhoud van de door mij verrichte werkzaamheden geen rechten verlenen, onder welke naam of titel dan ook.
 6. Het kan zijn dat we overeenkomen dat je aan mij een voorschot betaalt voor de te verrichten werkzaamheden in het kader van de overeenkomst. Zolang het voorschot nog niet is ontvangen op mijn rekening behoud ik het recht voor om mijn werkzaamheden op te schorten.
 7. Indien wij zijn overeengekomen dat de uitvoering van de werkzaamheden in fasen zal geschieden, kan ik de uitvoering van die onderdelen tot een volgende fase opschorten totdat jij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk hebt goedgekeurd. De hieruit voortvloeiende kosten en eventuele schade zijn voor rekening van jou.
 8. Ik heb het recht om de uitgevoerde fasen afzonderlijk aan jou te factureren.
 9. Een ondeugdelijke wijze van aanlevering van de door jou aan te leveren informatie, gegevens, materialen, producten en alle overige ondeugdelijke toeleveringen door jou, mij tot meer werkzaamheden of kosten noodzaken dan deze bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs mocht verwachten, zijn grond voor verhoging van de overeengekomen prijs.
 10. Jij zult iedere conceptversie van een ontwerp van mij en/of een aan te schaffen product dan wel producten steeds zorgvuldig controleren en zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 werkdagen jouw reactie aan mij schriftelijk kenbaar maken. Indien nodig, wordt het concept door mij eenmalig aangepast dan wel gecorrigeerd per fase, tenzij wij schriftelijk anders zijn overeengekomen en nogmaals aan jou ter goedkeuring voorgelegd. Bij een te late reactie dan wel goedkeuring van jouw kant kan dit gevolgen hebben voor de planning/levering/oplevering en ben ik gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst te wijzigen, zodat dit binnen mijn planning past.
 11. In het geval ik in reeds goedgekeurde ontwerpen en/of adviezen nog wijzigingen dien aan te brengen, kan dit worden gezien als meerwerk en ben ik gerechtigd de hieruit voortvloeiende meerkosten aan jou in rekening te brengen.

Artikel 5. Het betrekken van derden

Het kan zijn dat er voor de uitvoering van de overeenkomst diensten of werkzaamheden nodig zijn van derden, waarvan de kosten door mij aan jou worden doorberekend. Indien dit het geval is, geef ik dit vooraf bij je aan. Indien je akkoord gaat met het inschakelen van de derde dan heb ik het recht deze derde bij mijn dienstverlening te betrekken en ben ik door jou gemachtigd om eventuele algemene voorwaarden, inclusief aansprakelijkheidsbeperkingen, van die derde(n) namens jou te aanvaarden. Je vrijwaart mij tegen alle aanspraken van derden in dat kader, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan mijn zijde. Indien je niet akkoord gaat met het inschakelen van de derde, dan heb ik het recht de overeenkomst te ontbinden, waarbij de reeds verrichte arbeid tot het moment van ontvangst van de ontbinding in rekening wordt gebracht.

Artikel 6. Het wijzigen of annuleren van de overeenkomst

 1. Het is toegestaan de overeenkomst te wijzigen of te annuleren, maar enkel na toestemming daartoe van mij. Ik heb het recht een verzoek tot wijziging of annulering te weigeren, zonder daarmee in gebreke te komen of mijn recht op betaling voor de verrichte arbeid binnen de oorspronkelijke overeenkomst te verliezen.
 2. Jij aanvaardt dat de tijdsplanning van de overeenkomst kan worden beïnvloed indien wij tussentijds overeenkomen de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen.
 3. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal ik jou hierover schriftelijk informeren.
 4. Het kan zijn dat bepaalde omstandigheden of feiten niet bekend waren op het moment dat de overeenkomst tussen jou en mij tot stand kwam. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst bepaalde omstandigheden of feiten bekend worden die de uitvoering van de overeenkomst bemoeilijken of beletten, dan heb ik het recht de inhoud van de overeenkomst te wijzigen zodat ik de overeenkomst, indien mogelijk, alsnog kan uitvoeren. Ook heb ik in zo een geval het recht de overeenkomst te ontbinden en de reeds verrichte arbeid in rekening te brengen bij jou. Indien je niet akkoord gaat met de wijziging heb je het recht de overeenkomst schriftelijk te ontbinden, waarbij de reeds verrichte arbeid tot het moment van de ontvangst van de ontbinding in rekening wordt gebracht door mij.
 5. Wanneer ik op jouw verzoek of met voorafgaande instemming van jou werkzaamheden verricht, die buiten de inhoud of omvang van de overeenkomst vallen (meerwerk), zullen deze werkzaamheden door jou aan mij worden vergoed volgens de daarvoor gebruikelijke tarieven van mij. Ik ben echter niet verplicht aan een dergelijk verzoek van jou te voldoen en kan altijd verlangen dat wij voor deze werkzaamheden een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst zullen sluiten.

Artikel 7. Einde van onze overeenkomst

 1. Het gereed zijn van de opdracht wordt door mij in bepaalde gevallen aan jou (schriftelijk dan wel mondeling) gemeld. Hetgeen hierover in de offerte staat beschreven, is bindend. Als jij een factuur voor mijn werkzaamheden, eventueel aangeschafte producten en/of verleende diensten ontvangt dan heb ik geoordeeld dat de opdracht gereed is. Indien jij het daar niet mee eens bent dan dien jij dat binnen vijf (5) werkdagen na ontvangst van de factuur schriftelijk aan mij mede te delen.
 2. Indien ik aan jou een termijn voor de levering van producten dan wel een ontwerp en/of advies heb opgegeven, is deze steeds indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn en overschrijding van die termijn geeft jou nimmer recht op ontbinding van de overeenkomst en/of schadevergoeding. Ik ben niet aansprakelijk bij overschrijding van deze termijnen.
 3. Jij hebt het recht een overeenkomst met mij te annuleren voordat ik met de uitvoering van de overeenkomst ben begonnen, mits jij de hierdoor voor mij ontstane schade volledig zal vergoeden.
 4. De rechten en verplichtingen van partijen genoemd in artikel 11 (aansprakelijkheid) en artikel 12 (intellectueel eigendom) zullen ook na beëindiging van de overeenkomst tussen ons blijven gelden.

Artikel 8. Opschorting en ontbinding

 1. Ik heb het recht de nakoming van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst te ontbinden wanneer je niet of niet geheel jouw verplichtingen naar mij nakomt. Ook wanneer ik na het sluiten van de overeenkomst kennisneem van omstandigheden waaruit blijkt dat je de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig zal kunnen nakomen heb ik het recht de overeenkomst op te schorten of te ontbinden.
 2. In geval van liquidatie, surseance van betaling of faillissement van opdrachtgever of indien er sprake is van schuldsanering of enige andere omstandigheid waardoor je niet langer over jouw vermogen kan beschikken, heb ik de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden waarbij de reeds verrichte arbeid in rekening zal worden gebracht. Ik ben in dat geval niet schadeplichtig.
 3. Indien de overeenkomst tussen ons wordt ontbonden, zijn alle vorderingen van mij op jou direct opeisbaar. In het geval ik de nakoming van mijn verplichtingen opschort, behoud ik mijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 4. Ik behoud in geval van opschorting en ontbinding steeds het recht om schadevergoeding van jou te vorderen.

Artikel 9. Over mijn tarieven

 1. Ik breng aan jou het in de offerte vermelde tarief vermeerderd met de kosten – bijvoorbeeld voor de aanschaf van producten voor jouw interieur indien wij dit overeenkomen – die ik heb gemaakt in het kader van de overeenkomst in rekening.
 2. Ik heb het recht mijn (uur)tarieven aan te passen. Ik zal dit vooraf communiceren aan jou. Indien je niet akkoord gaat met de tariefswijziging, heb je het recht de overeenkomst schriftelijk te ontbinden. In dat geval zal ik de reeds verrichte arbeid tot het moment van ontvangst van de ontbinding in rekening brengen tegen het initieel afgesproken tarief.
 3. Onder kosten versta ik verder onder meer reis- en verblijfskosten, kosten voor de diensten van derden etc.
 4. De door mij in het kader van de overeenkomst gemaakte reiskosten worden aan jou doorberekend via een vast tarief exclusief btw per kilometer. Dit geldt ook voor de reistijd, tenzij wij anders hebben afgesproken.
 5. Indien ik een voorschot heb ontvangen van jou breng ik deze in mindering op de (eind)factuur.

Artikel 10. Over mijn facturatie

 1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, ben ik gerechtigd om bij opdrachtverstrekking tenminste 50% van het totale offertebedrag te factureren.
 2. Ik behoud me te allen tijde het recht om tussentijds alle reeds gemaakte uren en/of kosten in rekening te brengen aan jou.
 3. Je ontvangt mijn facturen per e-mail.
 4. Ik hanteer een betalingstermijn van 14 kalenderdagen gerekend vanaf de factuurdatum. Je dient het volledige factuurbedrag, inclusief btw, over te boeken op mijn bankrekening binnen de betalingstermijn.
 5. Indien je niet tijdig de factuur voldoet ontvang je van mij een ingebrekestelling. Wanneer je ook niet binnen de termijn in de ingebrekestelling jouw factuur voldoet ben je in verzuim. Ik heb in dat geval het recht vanaf dat moment een contractuele rente ad 2% per maand of een gedeelte daarvan in rekening te brengen over het volledige bedrag van de factuur.
 6. Mocht ik genoodzaakt zijn om kosten te maken voor de (buitengerechtelijke) incassering van mijn factuur, dan komen deze volledig voor jouw rekening. De (buitengerechtelijke) incassokosten worden vastgesteld op minimaal 15% van de totale factuur inclusief btw, met een minimum van € 250,00.
 7. Indien je het niet eens bent met jouw factuur of een klacht hebt daarover dan dien je dit binnen 14 dagen na de factuurdatum schriftelijk aan mij kenbaar te maken.
 8. Het is jou niet toegestaan om betalingen aan mij op te schorten, dan wel om je te beroepen op korting of verrekening c.q. compensatie.
 9. Ik behoud me het recht voor om van jou zekerheidsstelling voor de nakoming van jouw verplichtingen te eisen, ook nadat reeds uitvoering is gegeven aan de overeenkomst. Indien jij de verlangde zekerheidsstelling weigert, ben ik gerechtigd de (verdere) uitvoering van de overeenkomst achterwege te laten of de uitvoering daarvan op te schorten, zonder dat jij van mij schadevergoeding kan vorderen. In dat geval ben jij verplicht om mij schadeloos te stellen voor de door mij geleden verliezen of schade.

Artikel 11. Aansprakelijkheid

 1. Ik ben enkel aansprakelijk voor een tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst voor zover de tekortkoming is ontstaan door onzorgvuldigheid of ondeskundigheid van mijn kant bij het uitvoeren van de overeenkomst tussen ons en dit vermeden had kunnen worden. Aansprakelijkheid voor mondelinge adviezen die niet op schrift zijn gesteld wordt geheel uitgesloten.
 2. De totale aansprakelijkheid van mij wegens een toerekenbare tekortkoming, zoals genoemd onder 1. van dit artikel, of, om welke reden dan ook, is beperkt tot de hoogte van de voor de betreffende overeenkomst tussen ons bedongen prijs (excl. BTW). Echter, in geen geval zal de totale aansprakelijkheid van mij voor directe schade, als gevolg van welke juridische reden dan ook, meer bedragen dan € 2.500,00.
 3. Aansprakelijkheid van mij voor indirecte schade is uitgesloten.
 4. Iedere aansprakelijkheid van mij bij de uitvoering van een opdracht, waarbij schade aan personen of zaken wordt toegebracht, is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval op grond van de door mij gesloten algemene aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, inclusief het bedrag van het eigen risico.
 5. Ik ben niet aansprakelijk voor schade als gevolg van:
 • onjuiste of onvolledig verstrekte gegevens door jou;
 • jouw handelen of nalaten;
 • veranderingen die zijn aangebracht in het geleverde door jou of indien jij bent afgeweken van gedane adviezen;
 • tekortkomingen van derden, onder welke naam of titel dan ook.
 1. De in dit artikel bedongen beperking of uitsluiting van aansprakelijkheid geldt niet voor zover schade het gevolg is van opzet of grove schuld aan mijn zijde.
 2. Voordat je tot aansprakelijkheidstelling overgaat dien jij met mij in overleg te treden om tot een oplossing te komen.
 3. Voor zover ik bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt van andere leveranciers, gelden dezelfde beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid, zoals deze zijn verwoord in deze algemene voorwaarden ten gunste van deze leveranciers. Ik ben niet aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van een handelen of nalaten van andere partijen, waarmee jij rechtstreeks een overeenkomst hebt gesloten, ook niet als ik zorg draag voor de facturering namens deze partijen.
 4. Jij vrijwaart mij voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de jou verstrekte en bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikte materialen of gegevens.
 5. Indien jij aan mij informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert jij dat deze vrij zijn van virussen en defecten.
 6. Ik ben niet aansprakelijk voor afwijkingen, fouten en gebreken, die onopgemerkt zijn gebleven in de door de jou goedgekeurde of gecorrigeerde conceptversies van ontwerpen en/of adviezen.
 7. Ik ben op geen enkele wijze verantwoordelijk voor fouten dan wel gebreken in geleverde producten en de eventueel daaruit vloeiende (gevolg)kosten.

Artikel 12. Eigendomsvoorbehoud en intellectueel eigendom

 1. Alle door mij geleverde zaken, daaronder mede begrepen mijn ontwerpen en/of gegeven adviezen, (elektronische) bestanden, etc., blijven mijn eigendom, totdat jij alle verplichtingen uit alle met mij gesloten overeenkomsten bent nagekomen.
 2. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, berusten alle rechten van intellectuele eigendom ter zake van door mij gemaakte ontwerpen en/of gegeven adviezen en/of verleende diensten dan wel die daaruit voortvloeien, uitsluitend bij mij dan wel bij door mij ingeschakelde derden.
 3. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, blijven de in het kader van de overeenkomst door mij tot stand gebrachte werktekeningen, illustraties, ontwerpen, ontwerpschetsen en andere materialen of (elektronische) bestanden, eigendom van mij.
 4. Indien jij integraal hebt voldaan aan jouw (betalings)verplichtingen jegens mij verkrijg jij alle rechten van intellectuele eigendom mits wij dit hebben afgesproken.
 5. Jij garandeert mij dat het gebruik van door jou verstrekte concepten, ontwerpen, (digitale) documenten, tekeningen, programmatuur, foto’s, films, teksten, ideeën, schetsen, modellen, logo’s, namen, merken, etc. of andere aanwijzingen geen inbreuk zal opleveren op intellectuele eigendomsrechten van derden. Jij vrijwaart mij van aanspraken van derden ter zake.

Artikel 13. Toepasselijk recht

 1. Op deze algemene voorwaarden, maar ook op mijn overeenkomsten, is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Mocht het tot een geschil komen, en dat hoop ik natuurlijk niet, dan zullen zowel ik als jij ons best doen om er onderling uit te komen. Mocht dat niet lukken, dan wordt het geschil voorgelegd aan de bevoegde rechter bij de rechtbank Rotterdam of, in het geval je een natuurlijk persoon bent die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, de volgens de wet bevoegde rechter.

Bedankt voor je aandacht.